Användarvillkor för Smartproxy

SmartProxy påminner härmed användare om att noggrant läsa villkoren i detta avtal (minderåriga bör granska dem med sina vårdnadshavare), och du har rätt att acceptera eller inte acceptera dessa villkor. Denna klausul beskriver rättigheterna och skyldigheterna mellan SmartProxy och dig angående licensanvändningen av SmartProxy och relaterade aspekter, och användaren samtycker till att effekten av denna klausul är lika juridiskt bindande för användaren som de skriftliga villkoren som undertecknats och förseglats av användaren. Denna klausul ska ha rättslig verkan mellan användaren och SmartProxy från och med det datum då användaren registrerades.

1. Uttalande om immateriella rättigheter

Detta system är utvecklat av Smartproxy. Alla immateriella rättigheter som varumärken och upphovsrätt till systemet, såväl som all information relaterad till systemet, inklusive men inte begränsat till: textuttryck och deras kombinationer, ikoner, grafiska dekorationer, diagram, färger, gränssnittsdesign, layoutramar, relevanta data, tryckt material eller elektroniska dokument, etc., skyddas av upphovsrättslagar, internationella upphovsrättsfördrag och andra immateriella lagar och förordningar.

2. Omfattning av programvaruauktorisering

1. Användare kan installera, använda, visa och köra denna programvara på en dator (hädanefter kallad "datorer") (för samma konto stöds det inte att använda och köra online mellan flera datorer samtidigt).
2. SmartProxy har utvecklat, ägt och tillhandahållit en tjänst som möjliggör internetsurfning genom att omdirigera en användares kommunikation till en annan användares enhet ("Systemet").
3. Reserverade rättigheter: Alla andra rättigheter som inte uttryckligen godkänts ägs fortfarande av SmartProxy, och användare måste få skriftligt medgivande från SmartProxy när de använder andra rättigheter.
4. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, föreskriver detta avtal inte relevanta användarvillkor för smartproxy eller andra tjänster från partners som nås genom att använda denna programvara, och det kan finnas separata användarvillkor för dessa tjänster, vänligen förstå och bekräfta separat när du använder relevanta tjänster. Om användaren använder tjänsten anses användaren acceptera de relevanta användarvillkoren.

3. Om användarinformation

1. Användaren ska registrera sann, fullständig och felfri personlig information, och den sanna och fullständiga användarinformationen kommer att användas som grund för SmartProxy för att tillhandahålla kundservice och förutsättningen för användaren att få rättsligt skydd.
2. Om användaren underlåter att fylla i den sanna, fullständiga och korrekta personliga informationen, ska användaren bära alla förluster och ansvar som orsakas av den, inklusive men inte begränsat till: förlust av kontolösenord, kontotvister med andra, etc.

4. Meddelande till användare

1. Användaren ska se till att de uppgifter som lämnas vid registrering av SmartProxy eller användning av de tjänster som tillhandahålls av den kooperativa enheten är sanna, fullständiga och korrekta.
2. SmartProxy-konto:
  (1) Ägandet av SmartProxy-kontot tillhör SmartProxy, och användaren kommer att få ett användarnamn och lösenord efter lyckad registrering, och användaren kan njuta av de tjänster som SmartProxy tillhandahåller sina användare med användarnamn och lösenord.
  (2) Rätten att använda SmartProxy-kontot tillhör endast den ursprungliga registreraren, och för att skydda användarens information och kontosäkerhet är användaren förbjuden att överföra, ärva, hyra ut eller sälja kontot. Om SmartProxy finner att användaren inte är den ursprungliga registranten av kontot har SmartProxy rätt att återkalla kontot utan juridiskt ansvar gentemot kontoanvändaren. Alla tvister och förluster som orsakas av användarens privata uthyrning och försäljning av kontot (betalda/obetalda) ska bäras av användaren. Samtidigt förbehåller sig SmartProxy rätten att driva juridiskt ansvar för användare som bryter mot detta avtal.
  (3) I händelse av en tvist mellan användare om äganderätten till rätten att använda kontot kommer SmartProxy att göra en oberoende bedömning baserat på den ursprungliga personliga registreringsinformationen, och om den verkliga ägaren inte kan fastställas på grund av defekter i personlig information (osann, ofullständig, etc.), har SmartProxy rätt att återkräva det omtvistade kontot, och de relevanta förlusterna och ansvaret ska bäras av användaren
  (4) Användaren är ansvarig för förvaringen av SmartProxy-kontot och lösenordet och är fullt ansvarig för alla aktiviteter under kontot och lösenordet.
  (5) Om användaren inte använder SmartProxy-kontot under en längre tid efter att ha registrerat det, har SmartProxy rätt att återvinna kontot för att undvika slöseri med resurser.
3. Användaren får inte direkt eller indirekt hyra ut eller sälja (betalda/gratis) smartproxy-tjänster (inklusive gratis provtjänster), och alla tvister och förluster som orsakas av användarens privata överföring ska bäras av användaren. Samtidigt förbehåller sig SmartProxy rätten att driva juridiskt ansvar för användare som bryter mot detta avtal.
4. SmartProxy får inte användas för:
  (1) distribuera knäckt, warez, ROM, virus, adware, maskar, trojanska hästar, skadlig kod, spionprogram eller annan liknande skadlig aktivitet och produkter eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, kapa, förstöra, begränsa eller negativt påverka funktionaliteten hos någon datorprogramvara, hårdvara, nätverk eller telekommunikationsutrustning;
  (2) orsaka att dess avsedda användare inte kan använda några nätverksresurser, inklusive, men inte begränsat till, genom en "denial of service";
  (3) sprida olagligt innehåll eller uppmuntra olaglig verksamhet;
  (4) orsaka skada på eller avbrott i tjänsten på någon dator eller tjänst från tredje part;
  (5) Förbättra eller driva de tjänster som konkurrerar med systemet eller tjänsterna, eller hjälpa någon annan part att göra det. Om användaren använder SmartProxy för ovanstående situationer har SmartProxy rätt att återkräva kontot utan att bära juridiskt ansvar gentemot kontoanvändaren, och de förluster som orsakats under perioden ska också bäras av kontoanvändaren;
5. I slutet av den kostnadsfria provperioden (om den beviljas av SmartProxy) kommer kunden att ange en giltig betalningsmetod som ett villkor för vidare användning av eller tillgång till systemet eller tjänsterna, i enlighet med vederlaget eller andra instruktioner för arbete som anges i användarens paket ("prenumerationsavgiften"). Prenumerationsavgifter kan inte avbokas eller återbetalas. Priserna är exklusive källskatt eller andra skatter, och kunden ansvarar för betalning av alla sådana tillämpliga skatter, avgifter eller tullar.
5. Förbjudna beteenden och användarnas ansvar

1. Användaren ska använda systemet i enlighet med bestämmelserna i denna klausul under förutsättning att lagen och detta avtal följs. Användare får inte delta i någon av följande handlingar, inklusive men inte begränsat till:

(1) Radera all upphovsrättsrelaterad information och innehåll på detta system och andra kopior utan tillstånd;
  (2) Reverse engineering, demontering och dekompilering av systemet utan tillstånd;
  (3) Obehörig användning, kopiering, modifiering, länkning, omtryckning, sammanställning, publicering, publicering, etablering av spegelsajter och obehörig utveckling av härledda produkter, verk, tjänster etc. relaterade till systemet.
  (4) Använda detta system för att publicera, överföra, sprida och lagra innehåll som bryter mot nationella lagar, äventyrar nationell säkerhet, nationell enighet och social stabilitet, eller olämpligt, förolämpande, ärekränkande, obscent, våldsamt och annat innehåll som bryter mot nationella lagar, förordningar och policyer.
  (5) Använd detta system för att publicera, överföra, sprida och lagra innehåll som gör intrång i andras immateriella rättigheter, affärshemligheter och andra juridiska rättigheter.
  (6) Använda material eller information som innehåller bilder eller fotografier som erhållits genom användning av systemet på ett sätt som gör intrång i varumärken, upphovsrätter, patent, affärshemligheter eller annan äganderätt för någon part.
  (7) Använda detta system för att utföra något beteende som äventyrar säkerheten i datornätverk, inklusive men inte begränsat till: använda obehörig data eller gå in i obehöriga servrar/konton, gå in i offentliga datornätverk eller andra personers datorsystem utan tillstånd och radera, ändra och lägga till lagrad information, försöka undersöka, skanna och testa svagheterna i detta system eller nätverk eller andra beteenden som undergräver nätverkssäkerheten utan tillstånd; Försök att störa, Förstöra den normala driften av programvarusystemet eller webbplatsen, avsiktligt sprida skadliga program eller virus och andra beteenden som skadar och stör normala nätverksinformationstjänster, förfalska TCP/IP-paketnamn eller partiella namn.
 2、 Användningen av detta system måste följa relevanta nationella lagar och policyer, skydda nationella intressen, skydda den nationella säkerheten och följa detta avtal, för att användaren ska bryta mot lagen eller använda i strid med detta avtal ska användaren vara fullt ansvarig, allt har inget att göra med smartproxy och partners, vilket resulterar i förlust av smartproxy och partners, smartproxy och partners har rätt att kräva ersättning från användare och har rätt att omedelbart sluta tillhandahålla tjänster till dem, föra relevanta register och förbehålla sig rätten att samarbeta med de rättsliga myndigheterna för att utöva juridiskt ansvar。
6. Varning för risker

1. Denna programvara, liksom de flesta Internet-program, kan störas av olika säkerhetsproblem, till exempel att andra använder användarens information, orsakar trakasserier i verkliga livet, och annan programvara som laddas ner och installeras innehåller virus som trojanska hästar, som hotar säkerheten för användarens datorinformation och data, till exempel: onlinespel kan inte utföras normalt, spelkonton stjäls eller förloras, etc., vilket kommer att påverka den normala användningen av programvaran, etc. Användare bör stärka sin medvetenhet om datasäkerhet och skydd av användarinformation och vara uppmärksam på att stärka lösenordsskyddet för att undvika förlust och trakasserier.

2. All annan programvara som härrör från detta system som inte är utvecklad och officiellt släppt av SmartProxy eller SmartProxy är olaglig, och nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan leda till oförutsägbara risker, och alla juridiska skulder och tvister som uppstår därav har inget att göra med SmartProxy. Användare ska inte enkelt ladda ner, installera och använda sådan programvara, annars har SmartProxy rätt att avsluta användarens kontokvalificering. Användare kan bara logga in på SmartProxy via den legitima kanalen som tillhandahålls av SmartProxy. Användaren får inte logga in och använda den genom andra metoder som inte godkänts av SmartProxy, inklusive men inte begränsat till olaglig kompatibel programvara, program eller andra metoder som inte uttryckligen tillåts av SmartProxy, annars har SmartProxy rätt att avsluta användarens kontokvalificering.
7. Integritetsskydd och utlämnande

1. Sätten för användaren att samtycka är:

(1) Acceptera detta avtal och användarvillkoren som publicerats av Smartproxy;
  (2) Muntliga eller skriftliga framställningar från användare via e-post, telefon, fax, snabbmeddelanden, etc.;
  (3) Det finns en standardavtalsklausul i avtalet eller serviceförklaringen, och användaren har inga invändningar mot den.
  (4) Andra metoder som känns igen av SmartProxy och användare.
 2. SmartProxy förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all information som krävs enligt tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller myndighetskrav, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, efter SmartProxys eget gottfinnande.
8. Ersättning, modifiering och uppgradering av programvara

SmartProxy förbehåller sig rätten att ersätta, modifiera och uppgradera versioner av programvaran och att ta ut avgifter för ersättningar, modifieringar eller uppgraderingar när som helst genom att förse dig med programvaran.

9. Mervärdestjänster

SmartProxy och/eller dess partners kommer att förse användare med olika internetmervärdestjänster relaterade till denna programvara i enlighet med utvecklingen av marknaden och tekniken, inklusive gratis och betalda mervärdestjänster. SmartProxy och/eller partnerna förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för de relevanta mervärdestjänsterna och ändra laddningsstandarderna och metoderna, om de relevanta tjänsterna ändras från gratis till betalda tjänster, kommer SmartProxy och/eller partnerna att meddela användaren i lämplig form, och användaren kan välja att acceptera eller avvisa de betalda tjänsterna efter eget gottfinnande, och garantera att när de använder de betalda tjänsterna kommer de att vara i enlighet med kraven från SmartProxy och/eller eller partnerns relevanta avgifter föreskriver betalning av avgifter, såsom vägran eller efterskott, Smartproxy och/eller partnern har rätt att stoppa tjänsten och återkräva förluster och ersättning enligt lag.

10. Juridiskt ansvar och befrielse

1. Användningen av denna programvara involverar internettjänster, som kan påverkas av instabila faktorer i olika länkar, och det finns risk för avbrott i tjänsten eller misslyckande med att uppfylla användarens krav på grund av force majeure, datavirus, hackerattack, systeminstabilitet, användarplats, användaravstängning och andra nätverk, teknik, kommunikationslinjer etc., användaren måste förstå och bära ovanstående risker, och SmartProxy och dess partners tar inget ansvar.

2. SmartProxy och dess partners ska inte hållas ansvariga för de ekonomiska förluster som användaren drabbas av på grund av kommunikationslinjefel, tekniska problem, nätverks- och datorfel, systeminstabilitet och andra force majeure-skäl orsakade av tredje part såsom telekommunikationsavdelningar.
3. Programvara eller teknik från tredje part som kan användas i denna programvara är lagligt tillåten. Eventuella tvister som uppstår från programvara eller teknik från tredje part ska lösas av tredje part, och SmartProxy ska inte hållas ansvarig. SmartProxy tillhandahåller inte kundsupport för programvara eller teknik från tredje part, så kontakta leverantören av programvaran eller tekniken om du behöver support.

11. Kompletterande bestämmelser

1. Om någon bestämmelse i detta avtal är helt eller delvis ogiltig ska det inte påverka giltigheten av andra bestämmelser.
2. Tolkningen, giltigheten och tvistlösningen av detta avtal skall regleras av Folkrepubliken Kinas lagstiftning. Om någon tvist eller kontrovers uppstår mellan användaren och smartproxy, ska den först lösas genom vänskaplig förhandling, och om förhandlingen misslyckas, samtycker användaren härmed helt till att överlämna tvisten eller kontroversen till jurisdiktionen för domstolen där smartproxy är belägen.
3. När denna produkt har sålts kommer inga återbetalningar att ges.
4. SmartProxy förbehåller sig alla rättigheter att tolka detta avtal.

Användaren garanterar härmed än en gång att han till fullo har läst och förstått villkoren i det ovan nämnda medlemsregistreringsavtalet och frivilligt och formellt gått in i smartproxy-registreringsprocessen och accepterat alla ovan nämnda villkor i avtalet.