Serviceavtal för Smartproxy-användare

Du är välkommen att besöka Smartproxy-proxyprodukten och använda de produkter och tjänster vi tillhandahåller.
Innan du slutför registreringsprocessen eller använder Smartproxy-proxyprodukter och -tjänster på något sätt, var noga med att noggrant läsa och grundligt förstå användarvillkoren för denna produkt (hädanefter kallade "Användarvillkoren"), och välj sedan att acceptera eller inte acceptera användarvillkoren efter att ha bekräftat att du förstår till fullo. APP och andra plattformar), läs noggrant allt innehåll i följande användaranvändningsavtal (hädanefter kallat "detta avtal"), när du väl har slutfört "godkänn villkoren och registrera dig" eller börjar använda Smartproxy-proxytjänsten på andra sätt, betyder det att du tydligt har läst och samtyckt till bindningen av användarvillkoren.

1. Bekräftelse och godkännande av avtalets innehåll

1. Villkoren för Smartproxy Proxy-produkttjänsten är ett giltigt avtal mellan dig och Shanghai Shengjun Information Technology Co., Ltd. (nedan kallat "Shengjun Information Technology" eller "vi") för användning av Smartproxy-proxytjänster (inklusive att förse dig med API-länkar, kontoregistreringstjänster, etc.). Smartproxy-proxyprodukten innehåller en webbplats med domännamnet Smartproxy.net och alla lands-API-gränssnitt som tillhandahålls på webbplatsen.
2. Genom att klicka för att godkänna detta avtal anses du ha samtyckt till att acceptera allt innehåll i detta avtal. Detta avtal ska ha rättslig verkan när du godkänner avtalet, läs noggrant och förstå innehållet i varje klausul och välj att acceptera eller inte acceptera detta avtal. Om du har några invändningar mot något av villkoren eller innehållet i detta avtal, vänligen sluta registrera dig eller använda de IP-tjänster som tillhandahålls av oss.
3. Efter att användaren har undertecknat detta avtal kan innehållet i detta avtal ändras på grund av utvecklingen av Internet och förändringar i relevanta lagar, förordningar och normativa dokument, eller på grund av behoven hos Smartproxys affärsutveckling. Smartproxy kommer att publicera det reviderade avtalet direkt på webbplatsen eller på andra rimliga sätt, och ett sådant tillkännagivande ska anses ha meddelat användaren om ändringarna. När du njuter av IP-tjänsterna som tillhandahålls av Smartproxy eller använder produkterna, bör användare kontrollera och förstå ändringarna av de relevanta villkoren i tid och medvetet följa dem. Om användaren har några invändningar mot det reviderade avtalet, vänligen sluta omedelbart använda alla tjänster och produkter som tillhandahålls av Smartproxy, och om användaren loggar in för att njuta av nätverkstjänsterna eller fortsätter att använda Smartproxy-produkterna, kommer det att anses att användaren samtycker till det ändrade avtalet.
4. Alla uttalanden, meddelanden, varningar etc. som görs av Smartproxy för användning av vissa specifika IP-tjänster eller produkter på olika sätt ska anses vara en del av detta avtal, och om användaren använder sådana IP-tjänster eller produkter som tillhandahålls av Smartproxy, ska det anses att användaren samtycker till innehållet i sådana uttalanden, meddelanden och varningar.

2. Säkerhet för användarkonto och lösenord

1. Du måste bekräfta att när du slutför registreringsproceduren eller faktiskt använder Tjänsten på andra sätt som tillåts av Smartproxy, ska du vara en fysisk person, juridisk person eller annan organisation med full kapacitet för medborgerliga rättigheter och civilt uppförande (nedan kallad "du"). Om du är minderårig eller en person med begränsad förmåga till civilt uppförande har du inte de kvalifikationer som de ovan nämnda enheterna har, och du och din förmyndare ska bära alla konsekvenser som uppstår till följd av din felaktiga registrering.
2. Efter att ha bekräftat och accepterat detta Avtal kan Användaren välja ett mobiltelefonnummer som inte har använts av andra Användare som Användarens konto och ställa in ett lösenord för skydd. Användarnamnet (eller smeknamnet) som används bör dock följa nätverksetik och följa relevanta lagar och förordningar.
3. Du ska tillhandahålla och uppdatera din kontoinformation korrekt och i rätt tid i enlighet med kraven i lagar och förordningar eller som efterfrågas på motsvarande sida, så att den blir sann, aktuell, fullständig och korrekt. Om informationen du tillhandahåller är felaktig, osann, föråldrad eller ofullständig, kan Smartproxy skicka dig ett meddelande om förfrågan och/eller begäran om korrigering, och du ska samarbeta med oss för att tillhandahålla eller uppdatera relevant information efter behov. Om informationen och materialet du fyller i är osanna, olägliga, ofullständiga eller felaktiga, ska du bära konsekvenserna och förlusterna av din oförmåga att använda ditt Smartproxy-konto (det går inte att registrera dig, eller ditt konto är fryst eller avbrutet) eller din användningsprocess.
4. Smartproxy kan kräva att du tillhandahåller mer identitetsinformation och information för ytterligare identitetsautentisering eller kvalificeringsverifiering för öppnandet av vissa produkter eller tjänster, och ditt konto kan endast kvalificeras för att använda de relevanta produkterna eller tjänsterna efter att ha klarat dessa autentisering och verifiering.
5. Under normala omständigheter är ditt Smartproxy-konto den unika identifieraren för alla dina aktiviteter på Smartproxy-webbplatsen, och om inget annat överenskommits kan varje Smartproxy-konto självständigt utföra aktiviteter på denna webbplats. Men under följande omständigheter har Smartproxy rätt att förena flera Smartproxy-konton som ägs av samma och/eller relaterade juridiska personer enligt sin egen bedömning, till exempel att bedöma att olika Smartproxy-konton faktiskt är samma användare baserat på informationen i samband med registrering, inloggning och användning. Exempel på relaterad information är samma id, samma mobiltelefonnummer, samma betalkonto, samma enhet och samma adress.
6. Användaren är skyldig att på ett korrekt sätt behålla och använda säkerheten för kontot, lösenordet och annan personlig information som erhållits under registreringen, och ska vara juridiskt ansvarig för alla aktiviteter och händelser som utförs med detta konto, och får inte överföra, donera eller låta andra ärva ditt Smartproxy-konto på något sätt. Om Smartproxy finner eller har anledning att misstänka att användaren inte är den ursprungliga registranten av kontot, har den rätt att avbryta eller avsluta tillhandahållandet av nätverkstjänster till användaren utan föregående meddelande, utan att bära juridiskt ansvar gentemot användaren och/eller användaren, inklusive men inte begränsat till avbrott i användarkommunikation, tömning av användardata och information, etc., som ska bäras av användaren.
7. Smartproxy ger användare ett sätt att hämta lösenord, när en användare tappar bort eller glömmer lösenordet kan användaren ansöka om kontoåterställning i tid i enlighet med riktlinjerna i Smartproxys regler för lösenordshämtning. Om du upptäcker att andra har använt ditt Smartproxy-konto och lösenord utan tillstånd, bör du omedelbart meddela Smartproxy, och Smartproxy hjälper dig att frysa ditt konto, ändra ditt lösenord eller göra andra säkerhetsinställningar, du förstår att det tar rimlig tid för Smartproxy att vidta åtgärder på din begäran, och Smartproxy ska inte hållas ansvarig för konsekvenserna (inklusive men inte begränsat till eventuella förluster du har ådragit dig eller orsakats av dig) innan du vidtar åtgärder.

3. Frysning, uppsägning och överklagande av konto

3.1. Blockering av konton
Ditt Smartproxy-konto (alla eller delar av behörigheterna eller funktionerna) kan frysas under följande omständigheter (t.ex. Smartproxy-kontots API kan inte användas, etc.), Smartproxy kommer att meddela dig via e-post, internt meddelande, SMS eller telefonsamtal:
3.1.1. Baserat på behoven av drift och transaktionssäkerhet för Smartproxy webbplats eller tjänster, om du har eller kan störa eller försöka störa den normala användningen eller normala driften av Smartproxys produkter, eller någon användning av Smartproxy eller Smartproxys dotterbolags namn och varumärken som misstänks vilseleda andra, eller någon användning av en viss kinesiska eller engelska (fullständigt namn eller förkortning), siffror, Domännamn och andra avsikter indikerar eller kartlägger som på något sätt är relaterade till Smartproxy eller dess dotterbolag;
3.1.2. Brott mot användarvillkoren, relevanta regler och normer på Smartproxy-webbplatsen (t.ex. användningsregler och juridiska specifikationer), tjänstebeskrivningar och andra serviceavtal/villkor;
3.1.3. Bryta mot bestämmelserna i nationella lagar, förordningar, policyer och juridiska dokument;
3.1.4. Du är föremål för ett klagomål från en annan person, och den andra parten har tillhandahållit relevanta bevis, men du har inte tillhandahållit bevis på motsatsen som krävs av oss;
3.1.5. Smartproxy fastställer att det finns avvikelser i din kontooperation, inkomst, utbyte etc. baserat på rimlig analys;
3.1.6 Frysning på begäran av en behörig statlig myndighet.
3.1.7. Smartproxy fastställer rimligen att du har andra omständigheter av samma karaktär som ovanstående beteende eller liknande risker som ovanstående.
3.2. Uppsägning av konto
Om omständigheterna som beskrivs i artikel 3.1 ovan är allvarliga, eller baserade på kraven från de nationella myndigheterna, kommer ditt Smartproxy-konto (alla eller delar av behörigheterna eller funktionerna) att avbrytas och Smartproxy kommer att meddela dig via e-post, internt meddelande, SMS eller telefon.

För det fjärde, webbplatstjänster och användarspecifikationer

Du har rätt att njuta av de tekniska tjänster och informationstjänster som tillhandahålls av Smartproxy via denna webbplats. Samtidigt ska du också uppfylla ansvaret för betalning i rätt tid och servicehantering i enlighet med dessa användarvillkor och de relevanta villkor som bekräftats av dig när du köper specifika tjänster.
När du använder Smartproxys tjänster garanterar du att:
 4.1. När du använder Smartproxy-tjänster kommer du att följa nationella och lokala lagar och förordningar, branschpraxis och social allmän moral, och kommer inte att använda de tjänster som tillhandahålls av Smartproxy för att lagra, publicera och sprida följande information och innehåll:
 4.1.1. Allt innehåll (information) som bryter mot nationella lagar, förordningar och policyer
 4.1.2. Politisk propaganda och/eller nyhetsinformation i strid med statliga bestämmelser;
 4.1.3. Information som rör statshemligheter och/eller säkerhet.
 4.1.4. Feodal vidskepelse och/eller obscen, pornografisk, oanständig information eller information som uppmuntrar till brott;
 4.1.5. Spelpriser, hasardspel, information som bryter mot nationell etnisk och religiös politik;
 4.1.6. Information som stör driften och säkerheten på Internet;
 4.1.7. Information som kränker andras legitima rättigheter och intressen och/eller annan information eller innehåll som är skadligt för social ordning, social trygghet och allmän moral;
 4.1.8. Samtidigt lovar du att inte tillhandahålla någon bekvämlighet för andra att publicera ovan nämnda informationsinnehåll som inte överensstämmer med nationella bestämmelser och/eller användarvillkoren, inklusive men inte begränsat till att ställa in webbadresser, BANNER-länkar, etc.;
4.2. Det får inte finnas något beteende som undergräver eller försöker undergräva nätverkssäkerheten, inklusive att inte använda tekniska eller andra medel för att skada eller störa webbplatsen och andra Smartproxy-kunders webbplatser;
4.3. Din användning av tjänsterna på Smartproxys webbplats ska följa användarvillkoren, och om du bryter mot ovanstående garantier har Smartproxy rätt att vidta åtgärder för att radera information, avbryta tjänsten, avsluta tjänsten i enlighet med relevanta användarvillkor och har rätt att frysa eller avbryta delar av eller alla funktioner på ditt konto.

5. Informationssäkerhetsincidenter

Smartproxy hanterar informationssäkerhetsincidenter i enlighet med kraven i nationella lagar och förordningar och i enlighet med relevanta standarder för hantering av säkerhetsincidenter. När en informationssäkerhetsincident som involverar dina relevanta tillgångar inträffar kommer vi omgående att informera dig om incidenten via e-post, brev, telefon, push-notiser etc., och du kan också ta initiativ till att kontakta oss via arbetsorder, kundtjänstsamtal, samtal till key account manager etc.

6. Ansvarets omfattning och begränsning

6.1. Du förstår och samtycker till att du är ansvarig för eventuella anspråk från tredje part till följd av din användning av tjänsten, brott mot dessa användarvillkor eller åtgärder som vidtas på ditt konto. Om Smartproxy och dess dotterbolag, anställda, kunder och partners görs anspråk på av en tredje part, ska du vara ansvarig för att hantera och ersätta Smartproxy och dess dotterbolag för alla förluster och skulder som lidits därav.
6.2. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Smartproxy inte hållas ansvarigt för några indirekta, bestraffande, speciella eller följdskador relaterade till eller till följd av dessa användarvillkor.
6.3. Smartproxy påminner dig härmed om att du ska följa lagarna i Folkrepubliken Kina under din användning av Smartproxy-tjänster, inte äventyra nätverkssäkerheten och inte använda Smartproxys tjänster för att delta i aktiviteter som kränker andras rykte, integritet, immateriella rättigheter och andra legitima rättigheter och intressen. Smartproxy tar inget ansvar för olaglighet eller avtalsbrott av dig som använder Smartproxy-tjänsten.
6.4.I vissa fall, för att hjälpa dig att använda Smartproxys tjänster mer bekvämt, kan Smartproxy visa Smartproxys referenskod eller programvara (om det är en tredjepartsprogramvara med öppen källkod ska du uppfylla de relevanta kraven för användning av tredjepartsprogramvara med öppen källkod), och baserat på instruktionerna på motsvarande visningssida kan sådan programvara tillåta dig att ladda ner, För sekundär utveckling och annan relaterad verksamhet bör du förstå och lova att de immateriella rättigheterna till sådan kod tillhör Smartproxy, och du bör tydligt ange rättighetsinnehavaren när du använder den, och samtidigt är Smartproxy inte ansvarig för om du kan använda den, samt arbetet och konsekvenserna av att använda sådan kod och programvara.

7. Force majeure och olyckor

Smartproxys webwebbplats kanske inte kan fungera normalt på grund av följande force majeure eller oväntade händelser, Smartproxy ansvarar inte för skador:
7.1. På grund av force majeure-faktorer som naturkatastrofer, strejker, upplopp, krig, regeringsåtgärder, rättsliga och administrativa beslut, etc.;
7.2 På grund av faktorer som rör allmännyttiga tjänster, t.ex. avbrott i strömförsörjningen och kommunikationsnäten.
7.3. Systemunderhåll av Smartproxy inom en kort tidsperiod efter föregående meddelande eller meddelande.

8. Delgivning av meddelande

1. Du förstår och samtycker till att Smartproxy kan skicka meddelanden till dig genom en eller flera av ovanstående meddelandemetoder, såsom webbmeddelanden, e-postmeddelanden, interna meddelanden, textmeddelanden, telefonsamtal, systemmeddelanden och snabbmeddelanden, och Smartproxy kan lita på att kontaktinformationen du tillhandahåller är fullständig, korrekt och aktuell, och ovanstående meddelanden kommer att anses ha levererats efter att de har skickats.
2. Om inte annat överenskommits i användarvillkoren eller det separata avtalet som undertecknats mellan Smartproxy och du tydligt anger metoden för meddelande, ska meddelandet du skickar till Smartproxy levereras via postadressen, faxnumret, e-postadressen och annan kontaktinformation som officiellt meddelats av Smartproxy.

9. Sekretess policy

Ditt förtroende är mycket viktigt för Smartproxy, vi är väl medvetna om vikten av användarinformationssäkerhet, Smartproxy kommer att vidta säkerhetsskyddsåtgärder i enlighet med kraven i lagar och förordningar för att skydda din användarinformationssäkerhet och kontroll.
När du registrerar dig, loggar in eller använder Smartproxys produkter/tjänster samtycker du till att Smartproxy samlar in, använder, delar och avslöjar, lagrar och skyddar din personliga information i enlighet med sekretesspolicyn som publiceras av Smartproxy-plattformen.
Om du registrerar dig, loggar in eller använder Smartproxy-produkter och/eller tjänster, eller klickar för att godkänna detta avtal, anses du till fullo ha förstått och samtyckt till allt innehåll i sekretesspolicyn.

10. Immateriella rättigheter

1. Smartproxy (inklusive men inte begränsat till Smartproxy webwebbplats, Smartproxy PC/mobilapplikation, etc.) utvecklas och drivs av Smartproxy, och Smartproxy äger upphovsrätt och patent (om några) för motsvarande programvara (webbplats) och motsvarande källkodsprogram, material och information från Smartproxy. Alla immateriella rättigheter såsom varumärkesrättigheter (om sådana finns), och Smartproxy har rätt att ändra, reproducera och sprida Smartproxy.
Smartproxy ger dig endast rätt att använda licensen, och du och någon annan ska inte göra intrång i Smartproxys immateriella rättigheter på något sätt utan tillstånd från Smartproxy.
2. Materialet och informationen som publiceras i denna produkt (t.ex. text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudfilklipp, digitala nedladdningar, dataredigering och programvara) tillhör Smartproxy eller dess innehållsleverantörer och skyddas av kinesiska och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på denna produkt är Smartproxys exklusiva egendom och skyddas av kinesiska och internationella upphovsrättslagar. All programvara på denna produkt tillhör Smartproxy eller dess dotterbolag eller dess mjukvaruleverantörer och skyddas av kinesiska och internationella upphovsrättslagar.

3. Utan föregående skriftligt medgivande från Smartproxy får du inte implementera, använda, överföra eller licensiera någon tredje part för att implementera, utnyttja eller överföra ovanstående immateriella rättigheter för något vinstdrivande eller ideellt syfte.

11. Övrigt
1. Giltigheten, tolkningen, modifieringen, genomförandet och tvistlösningen av dessa användarvillkor ska regleras av lagarna i Folkrepubliken Kina. Om någon tvist uppstår mellan de två parterna angående innehållet i detta avtal eller dess implementering, ska båda parter göra sitt bästa för att lösa det genom vänskaplig förhandling, och om förhandlingarna misslyckas kan endera parten överlämna den till domstolen där Lightyear Technology är beläget för lösning.